Return to site

CĂN CƠ VÀ THAM SÂN SI

Mỗi người sẽ có căn cơ khác nhau gọi là trí tuệ gốc. Nhưng sự khai mở và sử dụng được bao nhiêu % thì tùy vào 2 điều kiện là bổ sung thêm (học hỏi) và tham sân si che mờ bao nhiêu %.

Ví dụ người cho vay nặng lãi có căn cơ 50 điểm, người bị down có căn cơ 10 điểm. Người cho vay nặng lãi học hỏi thêm 20 thì tổng có 70. Bị tham sân si che 60% còn 28 điểm tri thức. Người bị down học hỏi thêm 2 là tổng có 12. Bị tham sân si che 40% còn 7.2 điểm tri thức. Vì người bị bệnh down luôn ít tham sân si hơn người cho vay nặng lãi.

Như vậy người cho vay nặng lãi vẫn đang có trí tuệ hơn người bị down là 28/7.2 là gần 3.89 lần.

Do đó, giữa 2 người có cùng căn cơ và cùng tham sân si thì ai học hỏi được nhiều hơn sẽ có nhiều điểm tri thức hơn. Nếu 2 người có cùng căn cơ và có cùng lượng kiến thức học mới thì ai nhiều tham sân si hơn sẽ có tổng điểm tri thức ít hơn.