Return to site

CÁC KHÁI NIỆM CẦN LƯU Ý

❖ Thực thể là trạng thái đã và đang tồn tại.
❖ Vũ trụ là thực thể đang tồn tại được cấu thành bởi Zezro và Vật Chất.
❖ Vật chất là phân loại bao gồm các thực thể đang tồn tại có khối lượng.
❖ Khối lượng là đại lượng mà con người dùng để lượng hóa Vật chất và là sự biểu hiện của Vật chất đối với con người.
❖ Zezro là phân loại bao gồm các thực thể đang tồn tại không khối lượng.
❖ Năng lượng là đại lượng mà con người dùng để lượng hóa Zezro và là sự biểu hiện của Zezro đối với con người.
❖ Thể cơ bản là thực thể không thể phân chia, tách rời.
❖ Hệ thống nhỏ là thực thể bao gồm các thể cơ bản và có sự thống nhất trong một tương tác tổng thể ứng với một hệ quy chiếu xác định.
❖ Hệ thống lớn là thực thể bao gồm các hệ thống nhỏ và có sự thống nhất trong một tương tác tổng thể ứng với một hệ quy chiếu xác định.
❖ Đối tượng là thực thể bất kỳ bao gồm: Thể cơ bản, Hệ thống nhỏ và Hệ thống lớn.
❖ Vận động của một đối tượng là trạng thái di chuyển của đối tượng đó bao gồm các thuộc tính về tốc độ, hướng và các lực tương tác lên đối tượng đó.
❖ Thay đổi của một hệ thống là sự lựa chọn thay thế (của con người/tự nhiên) một/nhiều đối tượng trong một hệ thống và tác động (của con người/tự nhiên) làm sai khác trạng thái vận động của một/nhiều đối tượng trong một hệ thống > sinh ra trạng thái vận động mới của hệ thống đó hoặc có thể dẫn đến hình thành hệ thống mới hoàn toàn.
❖ Cái gì không tồn tại thì bị bác bỏ và không cần phải đề cập đến. Trong đó, "Trống rỗng" hiển nhiên không tồn tại.
❖ Đối tượng không có năng lượng thì không tồn tại.
❖ Đối tượng không vận động thì không tồn tại.
❖ Vũ trụ vô hạn là cái đã CÓ (tồn tại) - với bản thể ban đầu gọi là thể Zezro cơ bản – Chân không lượng tử. Mọi trạng thái tồn tại đều sinh ra trong lòng Vũ trụ vô hạn thông qua cơ chế phát triển và chuyển đổi tuần hoàn. Dẫn đến có vô số vũ trụ giới hạn được hình thành trong lòng Vũ trụ vô hạn.
❖ KHÔNG trong vũ trụ chỉ mang tính không tạm thời. Không vĩnh viễn đồng nghĩa với không tồn tại.
❖ Vạn vật trong vũ trụ đều là các trạng thái biểu hiện tạm thời, đều được hình thành bởi cùng 1 gốc.
❖ Vận động quyết định sự biểu hiện của các trạng thái tồn tại trong vũ trụ.
❖ Không gian là hệ quả của vận động.
❖ Không có vận tốc giới hạn mà chỉ có sự giới hạn của đối tượng đó đối với
vận tốc.
❖ ZEZRO & MATTER LÀ GÌ?
Matter (Vật chất) là phân loại bao gồm tất cả thực thể có khối lượng. Zezro là phân loại bao gồm tất cả thực thể không có khối lượng.
Ví dụ Matter Category bao gồm từ hạt higg, nguyên tử, phân tử đến sinh vật, vật thể, hành tinh...
Ví dụ Zezro Category bao gồm từ hạt photon, gluon đến các trường năng lượng trong vũ trụ, trong tâm hố đen, linh hồn, ý thức và các trạng thái tâm linh, thần linh.
Khối lượng, năng lượng, thông tin, hình dáng, màu sắc là các thuộc tính cơ bản của Matter (Vật chất).
Năng lượng, thông tin, hình dáng, màu sắc là các thuộc tính cơ bản của Zezro. Zezro và Matter chỉ khác nhau bởi sự xuất hiện của khối lượng. Nhưng thực ra năng lượng và khối lượng cũng là một và chúng chuyển đổi qua lại qua cơ chế: E = mc2. Nên Zezro và Matter cũng là một.
Mọi thực thể trong vũ trụ chỉ khác nhau bởi trạng thái vận động (tốc độ, hướng và các lực tương tác).
Ví dụ: Nước H2O ở nhiệt độ khác nhau sẽ biến thành các trạng thái khác nhau. Vì nhiệt độ làm thay đổi sự vận động của các nguyên tử và phân tử nước, dẫn đến thay đổi cấu trúc của nó, dẫn đến thay đổi các tính chất và biểu hiện bên ngoài của chúng.