Return to site

TỔNG QUAN TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

Triết học phương Tây tạm chia thành các trường phái chính sau:

- Triết học Duy tâm (Idealism): Tinh thần, ý thức, nhận thức là trung tâm. Mọi sự vật hiện tượng đều được phản ảnh bởi tâm trí.

Các Triết gia tiêu biểu: Socrates, Plato, Augustine, Descartes, Kant, Hegel, Royce...

- Triết học Khắc kỷ (Stoicism): Tập trung vào rèn luyện bản thân: Đức hạnh, bao dung, và tự chủ.

Các Triết gia tiêu biểu: Zeno, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus...

- Triết học Hiện thực (Realism): Sự vật hiện tượng bên ngoài là tồn tại độc lập khách quan với ý thức, tâm trí.

Các Triết gia tiêu biểu: Aristotle, Aquinas, Bacon, Hobbes, Locke, Hume, Berkeley, Whitehead, Russell...

- Triết học Thực dụng (Pragmatism): Lý thuyết triết học phải gắn liền với thực tế và áp dụng được vào thực tế. Những vấn đề suy tưởng, siêu hình và phi thực tế nên bỏ qua không xét đến.

Các Triết gia tiêu biểu: Rousseau, Darwin, Dewey...

- Triết học Tái thiết (Reconstructionism): Tập trung nghiên cứu các lý thuyết ứng dụng vào mô hình xã hội, mô hình giáo dục, chính trị...nhằm thay đổi, tái thiết, tạo sự tiến bộ và đi lên của xã hội loài người.

Các Triết gia tiêu biểu: Freire, Counts, Illich, Brameld...

- Triết học tâm lý:

+ Nội tại (Depth psychology): Tập trung nghiên cứu sâu vào nhận thức, tiềm thức, tâm lý bên trong mỗi người. Tức từ bên trong xuất phát ra biểu hiện, hành vi bên ngoài.

Các nhà tâm lý học, triết gia tiêu biểu: Sigmund Freud, Carl Jung...

+Hành vi (Behaviorism): Tập trung vào các lý thuyết về tâm lý học hành vi, phản xạ của con người và các loài động vật trước các tác động bên ngoài.

Các Triết gia tiêu biểu: Pavlov, Watson, Skinner...

- Triết học hiện sinh (Existentialism): Tối ưu khả năng, giá trị tiềm ẩn của mỗi người thông qua sự tự do phát triển bản thân và môi trường để con người phát triển tốt nhất.

Các Triết gia tiêu biểu: Kierkegaard, Buber, Nietzsche, Sartre, Maxine Greene...

- Triết học Cộng sản (Marxism): Đã đề cập trong phần trước, được xếp vào Triết học chính trị vì mục tiêu chính thiên về mô hình xã hội, mô hình chính trị đã được định sẵn và con người trong mô hình đó.

Các triết gia tiêu biểu: Engels, Marx, Marcuse, Lenin...

- Triết học hậu hiện đại (Postmodernism): Được xem là chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa hoài nghi. Vì có rất nhiều câu hỏi lớn vẫn bế tắc, các trường phái Triết học trước đó chưa có câu trả lời thỏa đáng hoặc đã bị lạc hậu.

Các Triết gia tiêu biểu: Fanon, Foucalt, Derrida, Giroux...

Sang Do (April 1st, 2021)

Nguồn tham khảo: http://cmapspublic3.ihmc.us/.../Education%20Philosophy.cmap