Return to site

BẢN CHẤT CỦA MÀU SẮC

CẤU TRÚC (KHÔNG GIAN) TẠO RA MÀU SẮC

Bản chất của màu sắc là gì? Vì sao lá có màu xanh? Màu xanh của lá cây là do diệp lục tố (chlorophyll). Vậy tại sao Diệp lục tố có màu xanh?

Dưới đây là hình ảnh cấu trúc phân tử của Diệp lục tố (Source: MIME by Urtica)

Màu sắc cùng với hình dạng, thông tin là sự biểu hiện bên ngoài của 1 cấu trúc. Sự sắp xếp /cấu trúc chính là không gian của 1 thực thể. Nó được tạo nên từ sự liên kết của những cấu trúc nhỏ hơn -> nhỏ nhất không thể bị tách rời gọi là thể cơ bản.

Sự sai khác dù chỉ rất nhỏ của từng cấu trúc -> sự khác nhau trong việc vận hành -> biểu hiện bên ngoài khác nhau (hình dáng, màu sắc, thông tin) của chúng -> sự đa dạng các trạng thái tồn tại khác nhau trong vũ trụ.

Ví dụ: Trong lập trình để xây dựng và vận hành 1 hệ thống phức tạp. Chỉ cần sai khác 1 ký tự, 1 dấu thì kết quả sẽ hoàn toàn khác.

Trong cấu trúc ADN phức tạp, chỉ cần sự đột biến sai khác rất nhỏ thì đã tạo ra 1 cơ thể khác với những biểu hiện khác.

Sự sắp xếp cấu trúc của 1 thực thể tạo ra màu sắc, hình dáng, thông tin của thực thể đó.

broken image