Return to site

THỜI GIAN LÀ GÌ?

"THỜI" là một điểm bất kỳ trong KHÔNG GIAN. Nên THỜI là thuộc tính của KHÔNG GIAN. Nếu ta chọn thêm một điểm khác bất kỳ trong KHÔNG GIAN. Đó là sự bắt đầu cho khái niệm THỜI GIAN, do có sự đối chiếu.

Có con người, ta có khái niệm LƯỢNG hóa, đo lường, đối chiếu. Thời gian (để gọi đúng bản chất nhất mà con người đang sử dụng chính là THỜI LƯỢNG) và NĂNG LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG. Nếu không có sự tồn tại của ý thức thì ta có những thuộc tính tồn tại khách quan với ý thức là: THỜI, NĂNG, KHỐI. Còn LƯỢNG là do ý thức con người đặt vào nhằm phục vụ cho mục đích lượng hóa các thuộc tính khách quan trên. Trong đó,

THỜI là thuộc tính cơ bản của Không gian,

NĂNG thuộc tính cơ bản của Zezro,

KHỐI là thuộc tính cơ bản của Vật chất.

Con người lấy sự chủ quan để đo lường đối tượng khách quan: Lấy thời gian để đo lường không gian. Lấy khối lượng để đo lường Vật chất. Lấy năng lượng để đo lường Zezro.

Không gian: https://www.doquangsang.com/blog/khong-gian-thoi-gian