Return to site

CÔNG BẰNG GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI

Công bằng giữa người với người là sự cân bằng lợi ích trong quá trình trao đổi giữa 2 hay nhiều đối tượng sao cho các bên liên quan đều hài lòng với kết quả đạt được (1) mà không bị yếu tố bên ngoài tác động (2) và những người tham gia phải thật sự sáng suốt trong quyết định của mình (3).
Tính công bằng phải được xét ngay thời điểm giao dịch vừa hoàn thành. Vì trải qua thời gian thì cảm xúc con người sẽ thay đổi và mỗi người liên quan đều sẽ có thay đổi về quan điểm về tính công bằng của giao dịch đó.

Công bằng được chia làm 2 loại: công bằng tuyệt đối và công bằng tương đối.
*Công bằng tuyệt đối là công bằng có đầy đủ các yếu tố (1) + (2) + (3).
*Công bằng tương đối là công bằng bao gồm (1) + (2) + 1 phần yếu tố (3)
Hoặc (1) + 1 phần yếu tố (2) + (3)
Hoặc (1) + 1 phần yếu tố (2) + 1 phần yếu tố (3)
Công bằng tuyệt đối xuất hiện ít hơn trong xã hội loài người vì con người thường bị tác động của ngoại cảnh và thiếu sự sáng suốt ngay thời điểm ra quyết định. Do đó, công bằng tương đối thì phổ biến hơn.
Công bằng tuyệt đối có trong các giao dịch được mặc định/lập trình sẵn mà không bên thứ 3 nào có thể can thiệp hoặc bất kỳ đối tượng tham gia nào cũng cho kết quả như nhau. Ví dụ giao dịch trao đổi tiền usd và vnd trực tiếp giữa 2 bên hoặc trên sàn giao dịch nhiều bên; hoặc chuyển tiền giữa người cho và người nhận...
Tương tự bất công cũng có bất công tuyệt đối và bất công tương đối.
Bất công tuyệt đối mà thiếu vắng cả (1), (2), và (3)
Bất công tương đối thì có (1) nhưng thiếu (2) và (3).