Return to site

TRUY XUẤT THÔNG TIN TỪ QUÁ KHỨ

Đây là 2 bài viết chỉ ra cách truy xuất thông tin của quá khứ. Con người tuy không thể về lại quá khứ nhưng chúng ta có thể xem lại quá khứ bằng cách truy xuất thông tin theo nhân quả và thu nhận thông tin theo ánh xạ gián tiếp.

Nhân quả:

https://www.doquangsang.com/blog/van-vat-trong-vu-tru

Ánh xạ gián tiếp:

https://www.doquangsang.com/blog/van-vat-ao-anh