Return to site

SỰ SỐNG

Theo thuyết Zezro, 1 thực thể sống là 1 thực thể có sự chuyển đổi qua lại khép kín giữa năng lượng và khối lượng. Ngoài việc thực thể đó có thể lấy năng lượng từ bên ngoài để duy trì hoạt động, nó còn có khả năng chuyển hóa năng lượng mang (thông tin) thành khối lượng (mang thông tin) để tạo thành vật chất mới (mang thông tin). Và từ khối lượng chuyển hóa ngược lại thành năng lượng để duy trì các chức năng hoạt động cần thiết khác, tạo thành 1 hệ thống tự động khép kín.

Theo định nghĩa mới này,

- Mặt trời, trái đất và một số hành tinh tương tự chính là những thực thể sống. Những cấu trúc lớn hơn nếu đáp ứng đủ các yêu cầu trên đều là những thực thể sống siêu khổng lồ và vũ trụ vô hạn chính là thực thể sống lớn nhất.

- Robot hiện chưa thể là 1 thực thể sống vì nó thiếu chức năng chính của sự sống là quá trình chuyển hóa qua lại khép kín giữa năng lượng và khối lượng.

Khái niệm mới này bao quát hơn khái niệm về cơ chế sinh học gần như chỉ áp dụng cho các sinh vật trên trái đất.