Return to site

THÀNH CÔNG LÀ GÌ?

Thành công được chia thành 2 loại là thành công nội tại và thành công ngoại vi.

Để đo lường thành công ta có phương pháp sau:

*Thành công nội tại được đánh giá trên mức độ hoàn thiện bản thân.

*Thành công ngoại vi được đánh giá trên phạm vi tác động lên người khác làm cho họ có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Người có thành công nội tại hơn người khác khi bản thân họ hoàn thiện hơn người khác.

Người có thành công ngoại vi hơn người khác khi họ có sự tác động tích cực đến nhiều người hơn.

Thành công nội tại hình thành từ sự tu dưỡng bản thân.

Thành công ngoại vi hình thành từ những hành động tốt giúp người khác thay đổi theo hướng tích cực.

Một người thành công toàn diện hơn là một người vừa có mức độ hoàn thiện bản thân cao hơn, vừa có tác động tích cực đến người khác trên phạm vi rộng lớn hơn.