Return to site

THẦN LINH

Sự khác nhau và giống nhau về quan điểm Thần linh trong thuyết Zezro và các tôn giáo hữu thần.

*Điểm khác nhau:

-Thần linh trong các tôn giáo hữu thần là độc lập với vũ trụ, nằm ngoài các quy luật vũ trụ. Không thể giải thích bằng khoa học. Hầu hết là bất sinh bất diệt. Niềm tin mặc định, không được suy xét có thể dẫn đến mê tín.

-Mỗi thần linh trong Zezro cũng chỉ là 1 trong những thực thể của Vũ trụ vô hạn. Cao nhất là vũ trụ vô hạn. Do đó thần linh cũng bị chi phối bởi các quy luật của vũ trụ. Có thể giải thích bằng khoa học. Chỉ có vũ trụ vô hạn là bất sinh bất diệt, còn lại các trạng thái thần linh khác đều có sinh có diệt. Niềm tin dựa trên logic, có quyền suy xét, tin có cơ sở.

*Điểm giống nhau:

Bậc càng cao mang năng lượng càng lớn, Bậc càng cao mang thông tin càng lớn, bậc càng cao càng bền và bền hơn những dạng thực thể khác trong vũ trụ.

Thuyết Zezro chỉ là cầu nối giữa khoa học và tôn giáo. Nên nó vừa có hữu thần của tôn giáo và vừa có vô thần của khoa học. Quan điểm trong thuyết Zezro là không có đấng sáng tạo nằm ngoài (độc lập) vũ trụ vô hạn. Vũ trụ vô hạn cũng chính là đấng sáng tạo (God). Hệ ý thức, tâm linh, thần linh đều là những trạng thái thuộc Zezro category mang năng lượng (ko khối lượng). Do đó, thần linh, tâm linh đều có thể lý giải bởi khoa học. Tất cả đều là 1 phần của vũ trụ vô hạn. Vũ trụ đã vô hạn thì không gì có thể vượt ra khỏi ranh giới của nó.