Return to site

VẬN TỐC ÁNH SÁNG

Không có vận tốc giới hạn, chỉ có sự giới hạn của một thực thể làm giới hạn vận tốc của chính nó

Giả định một chiếc xe được trang bị động cơ có thể làm cho chiếc xe di chuyển
với vận tốc ánh sáng.
Nhưng khi chiếc xe (x) tăng tốc đến một vận tốc - Vx (nhỏ hơn vận tốc ánh sáng)
thì chiếc xe đã không còn là chính nó khi đặt trong các môi trường và điều kiện
khác nhau. Như vậy vận tốc Vx là vận tốc cực đại gắn liền với thực thể chiếc xe.
Tương tự vận tốc ánh sáng (Vc) là vận tốc cực đại gắn liền với photon ánh sáng.
Khi 1 hạt photon đạt đến vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng thì nó không còn là hạt
photon nữa. Nó sẽ bị chuyển hoá thành một thực thể khác có mức giới hạn vận tốc
cao hơn. Do đó, còn rất nhiều thực thể tồn tại (dạng hạt hoặc trường mang năng
lượng) mà con người chưa quan sát được có thể di chuyển với vận tốc lớn hơn vận
tốc ánh sáng.
Ví dụ về chiếc xe có vô số mô hình áp dụng tùy theo vật liệu xe, thiết kế, kích
thước, khối lượng...và môi trường mà xe được đặt vào. Sẽ cho ra vô số kết quả về
tốc độ giới hạn thuộc về chiếc xe đó trước khi nó bị biến dạng không còn là chính
nó. Do đó mô hình cơ học cổ điển và cơ học lượng tử đều áp dụng được tùy điều
kiện giả định. Nhưng kết quả cuối cùng là có một vận tốc cực đại Vx gắn liền với
chiếc xe trước thời điểm chiếc xe bị biến dạng. Vx luôn nhỏ hơn vận tốc ánh sáng
vì chiếc xe là một vật thể có khối lượng.
Đối với một chiếc xe trong điều kiện không khí bình thường, ta chỉ cần dùng cơ
học cổ điển để quan sát là thấy nó biến dạng ở một vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so
với vận tốc ánh sáng do ma sát gây ra. Nếu dùng cơ học cổ điển để quan sát trong
điều kiện thường thì cấu tạo của chiếc xe và môi trường xung quanh tại thời điểm
quan sát quyết định nó bị biến dạng như thế nào? tại vận tốc cực đại nào?
Cơ học lượng tử chỉ áp dụng cho giả định chiếc xe di chuyển trong môi trường
chân không.
Tại sao ta áp đặt hệ qui chiếu vật chất có khối lượng di chuyển vào hệ qui chiếu
hạt hoặc trường năng lượng không có khối lượng như photon ánh sáng di chuyển?