Return to site

VŨ TRỤ LÀ MỘT KHỐI ĐẬM ĐẶC

"Theo thuyết tương đối của Einstein, tính hấp dẫn không phải là lực tác động trực tiếp, mà là sự bóp méo không gian bởi sự hiện diện của khối lượng và năng lượng."

Không gian hình thành từ sự vận động của các hạt Zezro vi tế mang năng lượng bao trùm khắp vũ trụ. Sự bóp méo không gian chính là năng lượng và khối lượng của đối tượng đó làm thay đổi sự vận động của các hạt Zezro vi tế trong mạng lưới, làm thay đổi không gian tại đó và gián tiếp tác động đến các hạt Zezro vi tế lân cận, tạo thành 1 chuỗi tác động domino dẫn truyền đến các vật thể khác.

Mọi thực thể tồn tại trong vũ trụ đều có sự liên kết và tương tác tuyến tính đa chiều lẫn nhau, từ trực tiếp đến gián tiếp gần, gián tiếp xa và rất xa.

https://www.doquangsang.com/blog/van-vat-trong-vu-tru

Có thể nói vũ trụ là 1 khối đậm đặc không chứa không gian rỗng hoàn toàn. Nơi chúng ta tưởng chừng như là rỗng nhưng thật chất luôn tồn tại các trường/hạt vi tế chứa năng lượng.

Các thể hạt vi tế này gọi là thể cơ bản của Zezro vận động không ngừng để tạo ra không gian, chúng phát triển cấu trúc từ thấp đến cao để tạo ra các trạng thái không khối lượng bậc cao hơn, và đỉnh điểm là Big Bang, năng lượng được chuyển hóa thành khối lượng.

Big Bang làm cho một số hạt không khối lượng như Photon, Gluon giảm vận tốc xuống dưới vận tốc ánh sáng. Từ đó chúng biến đổi thành các hạt mới như Neutrino, Higgs. Đó là khởi điểm để các hạt có khối lượng đầu tiên này liên kết thành các cấu trúc phức tạp hơn, tạo nên các dạng vật chất cơ bản và tiếp tục phát triển cấu trúc để tạo nên vạn vật trong vũ trụ ngày nay.